dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


Tour Bhutan...Land of Nature and Happiness article

                       Bhutan…. The Realm of Happiness

                                                   …. The Land of Thunder Dragon 

                            ทัวร์ภูฏาน...เยือนแดนมังกรสายฟ้า และมนตราแห่งความสุข 
  

เมื่อธงมนตราโบกสะบัด พรแห่งความสุขความโชคดีก็ปลิวไปตามสายลม เอเชี่ยนพลัสแทรเวล พาคุณสัมผัสเมืองแห่งความสุข 
ในอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย พุทธอาณาจักรเล็กๆ ที่ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างสงบและสง่างาม ดินแดนแห่งภาพฝันที่สักครั้ง
หนึ่งในชีวิตที่คุณต้องไปเยือน โดยเฉพาะวัดทักซัง ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในโลก รีบมาเยือนราชอาณาจักรแสนโรแมนติค 
ดินแดนศักดิ์สิทธิและสงบสุขราวกับเมืองในนิทานนี้ ก่อนที่กาลเวลาจะทำให้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

    
 
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ภูฏาน  (5 วัน 4 คืน)
วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพาโร / เมืองพาโร – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน – จุดชมวิวเมืองพาโร

เมืองทิมพู – สะพานแขวนห่วงโซ่เหล็ก – สถูปรำลึกโชเท็น – ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน

 04.45 น.          พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ใกล้ประตูทางเข้า 10 พบกันบริเวณด้านหน้าทางเข้า เคาร์เตอร์ W

                        โดยมีป้ายชื่อบริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล และพนักงานรอต้อนรับท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
06.50 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินแห่งชาติภูฏาน Druk Air เที่ยวบินที่ BK 141 หรือสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ 
                        เที่ยวบินที่ B3701 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

*(บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

10.15 น.          เดินทางถึงสนามบิน เมืองพาโร (Paro) เป็นมืองเดียวที่พอจะมีพื้นที่ราบสำหรับทำสนามบินให้เครื่องบินลงได้ เมื่อเดินลงจาก

ตัวเครื่องท่านจะได้เห็นตัวอาคารผู้โดยสารที่เป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ในหุบเขา พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์

ขนาดใหญ่ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกลวังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เป็นเหมือนการต้อนรับ

คุณสู่ราชอาณาจักรภูฏานแห่งนี้ด้วยความอบอุ่น

เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้เวลาท่านแลก เงินงุลดรัม ซึ่งเป็นสกุลเงินของภูฏาน จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่

มารอต้อนรับ (เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)

จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร เมืองที่เป็นเหมือนประตูสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขา จุดเริ่มต้นของเว้นทางไปยังเมืองอื่นๆ

พาท่านชม พาโรซอง (Paro Dzong หรือ Rinpung Dzong) อาคารที่เป็นเหมือนกำแพงสูงสีขาว ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเชิงเขา

ริมแม่น้ำพาโร ***Dzong หรือซองนั้น ภาษาภูฏานแปลว่า ป้อมปราการ ที่สร้างไว้ตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อเป็นฐานป้องกันการ

รุกรานของศัตรูซึ่งคือทิเบตนั่นเอง รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศาสนาและการเมือง ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ราชการ ศาล และ ศาสนสถาน ที่พาโรซองก็เช่นเดียวกัน มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่เป็น

เอกลักษณ์ด้วยลวดลายแกะสลักไม้สีสันงดงาม ที่นี่จึงถูกเลือกเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha

ต่อด้วยพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงขึ้นไปจากพาโรซอง ในอดีตคือหอสังเกตการณ์ประจำ

ซอง (Ta Dzong) เป็นอาคารทรงกลมสีขาว ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงงานศิลปะ วัตถุโบราณ และเรื่องราวอันทรงคุณค่า

ของประเทศภูฏาน และเนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่บนเนินเขา ที่นี่จึงเป็นจุดชมวิวพาโรซอง ชมแม่น้ำพาโร และทิวทัศน์ของ

                        เมืองพาโรได้อย่างสวยงามและกว้างไกล 
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์พื้นเมือง   

                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ตลอดการเดินทางท่านจะพบกับทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และลุ้นไปกับถนนที่ลัดเลาะ

ไปตามภูเขาและแม่น้ำ ระหว่างทางก่อนถึงเมืองทิมพู พาท่านแวะชม สะพานแขวนห่วงโซ่เหล็ก ซึ่งสร้างโยคีชาวธิเบตที่มีความรู้

ด้านตีเหล็ก ได้ตีเหล็กด้วยมือเป็นห่วงโซ่คล้องกัน สร้างขึ้นเพื่อให้นักแสวงบุญได้ใช้ข้ามแม่น้ำพาโรไปยัง วัดตัมโช ด้านล่างเป็น

สายน้ำเชี่ยว ราวสะพานทั้งสองข้างเต็มไปด้วย ***ธงมนต์ ที่พิมพ์บทสวดมนต์ไว้บนผืนผ้า เมื่อลมพัดบทสวดนั้นจะล่องลอยไป

ตามสายลม ช่วยปกปักรักษาและนำโชคสู่คนทั้งแผ่นดิน

เดินทางถึง เมืองทิมพู (Thimphu ) เป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศภูฏาน มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1961 เป็นศูนย์กลางการปกครอง

และบริหารประเทศ ที่ทิมพูท่านจะเริ่มได้เห็นตึกสูงและความเจริญเข้ามาเยือนมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นเมืองหลวงที่มีอัตลักษณ์

ของตัวเองที่แตกต่างจากเมืองหลวงอื่นใดในโลก เช่นเป็นเมืองหลวงเดียวที่ยังไม่มีไฟเขียวไฟแดง

จากนั้นพาท่านเข้าชม มหาสถูปรำลึกโชเท็น (Memorial Chorten) สถูปทรงทิเบตสีขาวมียอดสีทอง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์

องค์ที่ แห่งภูฏานคือท่านจิกมี ดอร์จี วังชุก ที่ครั้งยังมีพระชนม์ชีพท่านเคยอยากสร้างสถูปเพื่อเป็นตัวแทนหัวใจพระพุทธองค์

ข้างสถูปเป็นหอสวดมนต์ และมีกงล้อมนต์ขนาดใหญ่ให้ผู้มาแสวงบุญได้มาหมุน แนะนำให้ท่านได้ลองหมุนดูพร้อมกับท่องบท

สวดมนต์ว่า “โอม มณี ปัทเม หุม” แล้วท่านจะรู้สึกว่าการมาเยือนภูฏานนั้น ทำให้ท่านมีความสุขสงบมาก

เสร็จแล้วพาท่านเดินทางไปชม ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน ทาคินคือสัตว์ประจำชาติของภูฏาน มีลำตัวคล้ายวัว แต่มีหัวคล้ายแพะ ลำตัว

และหน้ามีขนมาก พบได้ในพื้นที่สูงแถบภูเขาหิมาลัย ถือเป็นสัตว์ในตำนานของประเทศภูฏาน สมควรแก่เวลาพาท่านกลับสู่

โรงแรมที่พัก เดินเล่นชมเมืองทิมพู หรือพักผ่อนตามอัธยาสัย

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก                Hotel Ro Chog Pel / หรือ Hotel Pedling   (หรือโรงแรมอื่นตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวภูฏาน)

 

     . 

 

  

วันที่สอง       โดชูลาพาส / ชมวิวยอดเขาหิมาลัย / สูปเจดีย์ 108 องค์ – จุดชมวิวนาข้าวขั้นบันได – อนุสรณ์ป้อมปราการวังดีโพรดัง    
                      เมืองปูนาคา / ปูนาคาซอง 
.
.มื้อเช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้พาท่านเดินทางไปยัง เมืองปูนาคา บนเส้นทางลัดเลาะเขาที่คดโค้ง สูงชัน แต่สวยงามที่สุด และเต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่

***เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดี ว่าประเทศนี้ไม่ได้เน้นที่ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี แต่เน้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ถนนหนทางและยานพาหนะจึงยังดูย้อนยุคอยู่มาก แม้แต่การแต่งกายของประชาชนทั่วไป ก็ยังคงใส่ชุดประจำชาติ

หาดูคนที่จะใส่เสื้อกางเกงแบบสากลนั้นยาก แต่นี่ก็คือเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องการมาเยือนมิใช่หรือ เพราะนี่คือประเทศ

หนึ่งเดียวในโลก ที่เน้นค่าดัชนีความสุขมวลรวมมากกว่าค่าความเจริญทางเศรษฐกิจ

เส้นทางผ่านยอดเขาโดชูลาที่อยู่สูงจากระดับน้