dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


Tour Bhutan...Land of Nature and Happiness article

                       Bhutan…. The Realm of Happiness

                                                   …. The Land of Thunder Dragon 

                            ทัวร์ภูฏาน...เยือนแดนมังกรสายฟ้า และมนตราแห่งความสุข 
  

เมื่อธงมนตราโบกสะบัด พรแห่งความสุขความโชคดีก็ปลิวไปตามสายลม เอเชี่ยนพลัสแทรเวล พาคุณสัมผัสเมืองแห่งความสุข 
ในอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย พุทธอาณาจักรเล็กๆ ที่ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างสงบและสง่างาม ดินแดนแห่งภาพฝันที่สักครั้ง
หนึ่งในชีวิตที่คุณต้องไปเยือน โดยเฉพาะวัดทักซัง ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในโลก รีบมาเยือนราชอาณาจักรแสนโรแมนติค 
ดินแดนศักดิ์สิทธิและสงบสุขราวกับเมืองในนิทานนี้ ก่อนที่กาลเวลาจะทำให้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

    
 
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ภูฏาน  (5 วัน 4 คืน)
วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินพาโร / เมืองพาโร – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน – จุดชมวิวเมืองพาโร

เมืองทิมพู – สะพานแขวนห่วงโซ่เหล็ก – สถูปรำลึกโชเท็น – ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน

 04.45 น.          พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ใกล้ประตูทางเข้า 10 พบกันบริเวณด้านหน้าทางเข้า เคาร์เตอร์ W

                        โดยมีป้ายชื่อบริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล และพนักงานรอต้อนรับท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
06.50 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินแห่งชาติภูฏาน Druk Air เที่ยวบินที่ BK 141 หรือสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ 
                        เที่ยวบินที่ B3701 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

*(บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

10.15 น.          เดินทางถึงสนามบิน เมืองพาโร (Paro) เป็นมืองเดียวที่พอจะมีพื้นที่ราบสำหรับทำสนามบินให้เครื่องบินลงได้ เมื่อเดินลงจาก

ตัวเครื่องท่านจะได้เห็นตัวอาคารผู้โดยสารที่เป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ในหุบเขา พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์

ขนาดใหญ่ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกลวังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เป็นเหมือนการต้อนรับ

คุณสู่ราชอาณาจักรภูฏานแห่งนี้ด้วยความอบอุ่น

เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้เวลาท่านแลก เงินงุลดรัม ซึ่งเป็นสกุลเงินของภูฏาน จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่

มารอต้อนรับ (เวลาที่ภูฏานช้ากว่าประเทศไทย ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)

จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร เมืองที่เป็นเหมือนประตูสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขา จุดเริ่มต้นของเว้นทางไปยังเมืองอื่นๆ

พาท่านชม พาโรซอง (Paro Dzong หรือ Rinpung Dzong) อาคารที่เป็นเหมือนกำแพงสูงสีขาว ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเชิงเขา

ริมแม่น้ำพาโร ***Dzong หรือซองนั้น ภาษาภูฏานแปลว่า ป้อมปราการ ที่สร้างไว้ตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อเป็นฐานป้องกันการ

รุกรานของศัตรูซึ่งคือทิเบตนั่นเอง รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศาสนาและการเมือง ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ราชการ ศาล และ ศาสนสถาน ที่พาโรซองก็เช่นเดียวกัน มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่เป็น

เอกลักษณ์ด้วยลวดลายแกะสลักไม้สีสันงดงาม ที่นี่จึงถูกเลือกเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha

ต่อด้วยพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงขึ้นไปจากพาโรซอง ในอดีตคือหอสังเกตการณ์ประจำ

ซอง (Ta Dzong) เป็นอาคารทรงกลมสีขาว ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงงานศิลปะ วัตถุโบราณ และเรื่องราวอันทรงคุณค่า

ของประเทศภูฏาน และเนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่บนเนินเขา ที่นี่จึงเป็นจุดชมวิวพาโรซอง ชมแม่น้ำพาโร และทิวทัศน์ของ

                        เมืองพาโรได้อย่างสวยงามและกว้างไกล 
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ต์พื้นเมือง   

                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ตลอดการเดินทางท่านจะพบกับทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และลุ้นไปกับถนนที่ลัดเลาะ

ไปตามภูเขาและแม่น้ำ ระหว่างทางก่อนถึงเมืองทิมพู พาท่านแวะชม สะพานแขวนห่วงโซ่เหล็ก ซึ่งสร้างโยคีชาวธิเบตที่มีความรู้

ด้านตีเหล็ก ได้ตีเหล็กด้วยมือเป็นห่วงโซ่คล้องกัน สร้างขึ้นเพื่อให้นักแสวงบุญได้ใช้ข้ามแม่น้ำพาโรไปยัง วัดตัมโช ด้านล่างเป็น

สายน้ำเชี่ยว ราวสะพานทั้งสองข้างเต็มไปด้วย ***ธงมนต์ ที่พิมพ์บทสวดมนต์ไว้บนผืนผ้า เมื่อลมพัดบทสวดนั้นจะล่องลอยไป

ตามสายลม ช่วยปกปักรักษาและนำโชคสู่คนทั้งแผ่นดิน

เดินทางถึง เมืองทิมพู (Thimphu ) เป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศภูฏาน มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1961 เป็นศูนย์กลางการปกครอง

และบริหารประเทศ ที่ทิมพูท่านจะเริ่มได้เห็นตึกสูงและความเจริญเข้ามาเยือนมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นเมืองหลวงที่มีอัตลักษณ์

ของตัวเองที่แตกต่างจากเมืองหลวงอื่นใดในโลก เช่นเป็นเมืองหลวงเดียวที่ยังไม่มีไฟเขียวไฟแดง

จากนั้นพาท่านเข้าชม มหาสถูปรำลึกโชเท็น (Memorial Chorten) สถูปทรงทิเบตสีขาวมียอดสีทอง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกษัตริย์

องค์ที่ แห่งภูฏานคือท่านจิกมี ดอร์จี วังชุก ที่ครั้งยังมีพระชนม์ชีพท่านเคยอยากสร้างสถูปเพื่อเป็นตัวแทนหัวใจพระพุทธองค์

ข้างสถูปเป็นหอสวดมนต์ และมีกงล้อมนต์ขนาดใหญ่ให้ผู้มาแสวงบุญได้มาหมุน แนะนำให้ท่านได้ลองหมุนดูพร้อมกับท่องบท

สวดมนต์ว่า “โอม มณี ปัทเม หุม” แล้วท่านจะรู้สึกว่าการมาเยือนภูฏานนั้น ทำให้ท่านมีความสุขสงบมาก

เสร็จแล้วพาท่านเดินทางไปชม ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน ทาคินคือสัตว์ประจำชาติของภูฏาน มีลำตัวคล้ายวัว แต่มีหัวคล้ายแพะ ลำตัว

และหน้ามีขนมาก พบได้ในพื้นที่สูงแถบภูเขาหิมาลัย ถือเป็นสัตว์ในตำนานของประเทศภูฏาน สมควรแก่เวลาพาท่านกลับสู่

โรงแรมที่พัก เดินเล่นชมเมืองทิมพู หรือพักผ่อนตามอัธยาสัย

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก                Hotel Ro Chog Pel / หรือ Hotel Pedling   (หรือโรงแรมอื่นตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวภูฏาน)

 

     . 

 

  

วันที่สอง       โดชูลาพาส / ชมวิวยอดเขาหิมาลัย / สูปเจดีย์ 108 องค์ – จุดชมวิวนาข้าวขั้นบันได – อนุสรณ์ป้อมปราการวังดีโพรดัง    
                      เมืองปูนาคา / ปูนาคาซอง 
.
.มื้อเช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าวันนี้พาท่านเดินทางไปยัง เมืองปูนาคา บนเส้นทางลัดเลาะเขาที่คดโค้ง สูงชัน แต่สวยงามที่สุด และเต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่

***เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดี ว่าประเทศนี้ไม่ได้เน้นที่ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยี แต่เน้นที่การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ถนนหนทางและยานพาหนะจึงยังดูย้อนยุคอยู่มาก แม้แต่การแต่งกายของประชาชนทั่วไป ก็ยังคงใส่ชุดประจำชาติ

หาดูคนที่จะใส่เสื้อกางเกงแบบสากลนั้นยาก แต่นี่ก็คือเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องการมาเยือนมิใช่หรือ เพราะนี่คือประเทศ

หนึ่งเดียวในโลก ที่เน้นค่าดัชนีความสุขมวลรวมมากกว่าค่าความเจริญทางเศรษฐกิจ

เส้นทางผ่านยอดเขาโดชูลาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร จึงเรียกถนนสายนี้ว่า โดชูลาพาส (Dochula Passระหว่าง

ทางพาท่านแวะจุดชมวิวพาโนรามาของเทือกเขาหิมาลัย หากอากาศดีเห็นหิมาลัยชัดให้ท่านตะโกนคำว่า “ฮาเกโล” ซึ่งเป็นคำ

ทักทายเทพเจ้าเพราะประจำเขา และชม สถูปเจดีย์ 108 องค์ (Dochula 108 Chortenซึ่งสร้างโดยพระราชินีองค์ก่อนเพื่อรำลึก

ถึงการที่พระสวามี สามารถปราบจลาจลชายแดนภูฏาน-อินเดียได้สำเร็จ ออกเดินทางต่อโดยแวะพักจุดชมวิว และบริการเสริฟ

เครื่องดื่มชากาแฟ เพื่อให้ท่านได้พักอิริยาบถจากการเดินทาง

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากแวะรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารของหมู่บ้านเล็กๆแต่มีทิวทัศน์สวยงาม แวะ จุดชมวิวนาขั้นบันได ซึ่งใน

 แต่ละฤดูก็มีสีสันแตกต่างกันไป จากนั้นเดินทางต่อถึงเขต เมืองวังดี แวะชมซากอนุสรณ์ของ ป้อมปราการวังดี ซึ่งตั้งตระหง่าน
อยู่บนเนินเขา ในอดีตมีความสวยงามสง่ามาก แต่ได้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ
2012 ทุกวันนี้จึงเหลือเพียงล่องลอยของความเสียหาย
และรอคอยการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เดินทางต่อถึง
เมืองปูนาคา ( Punakha) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ก่อนที่จะย้ายไป
อยู่เมืองทิมพู เมืองปูนาคาชื่อว่าเป็น
Winter Capital เมืองหลวงแห่งฤดูหนาว เพราะมีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองอื่น ในช่วงฤดูหนาว
กษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราชจะแปลพระราชฐานมาอยู่ที่เมืองนี้  

จากนั้นพาท่านเช้าชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน แลดูโอ่อ่าสวยงามจนคนภูฏานเอง

เรียกว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุข ตั้งอยู่ในโอบล้อมของแม่น้ำสองสายมาบรรจบกับ ยิ่งทำให้ตัวป้อมปราการดูงดงามยิ่งขึ้น

มีสะพานไม้ขนาดใหญ่ให้เดินข้ามสะพานไปยังซอง ซึ่งมีกงล้อมนตราขนาดใหญ่รอต้อนรับผู้มาภาวนา ด้านในมีลานโล่งสำหรับ

ทำกิจกรรม  และตัวอาคารไม้ลวดลายสวยงามตั้งซับซ้อนหลายชั้น ที่นี่เป็นสถานที่ใช้ทำพระราชพิธีสำคัญ เช่นพระราชพิธีรับผ้า

คล้องพระสอของกษัตริย์ทุกองค์ที่ขึ้นครองราชย์ และล่าสุดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมีองค์ปัจจุบัน ให้เวลาท่าน

เก็บภาพอย่างจุใจ จากนั้นพาท่านไปยัง จุดชมวิวปูนาคาซอง ในมุมที่ถ่ายภาพได้สวยงาม โดยมีทัศนียภาพของแม่น้ำสองสาย คือ

แม่น้ำโปชูและแม่น้ำโมชู หรือแม่น้ำพ่อและแม่ ที่มีจุดบรรจบโอบกอดตัวซองไว้

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก                Damchen Resort  โรงแรมสวยติดริมแม่น้ำปูนาซังชู (หรือโรงแรมอื่นตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวภูฏาน)

   
 

  

วันที่สาม       ปูนาคา>> ทิมพู – วัดชังกังคา – Big Buddha บนยอดเขา / ชมวิวเมืองทิมพู – โรงเรียนศิลปะ – ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง         
                     
ใส่ชุดประจำชาติฟรี – ชมการประลองการยิงธนู – ทาชิโซซอง/ ทำเนียบรัฐบาล / อาคารทรงงานกษัตริย์จิกมี่ 

 
มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        อำลาปูนาคา พาคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ชมทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง หุบเขาที่สลับซับซ้อนนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้
                        ที่มีต้นไม้ใหญ่มากมาย ที่ภูฏานนี้มีพื้นที่ป่ากว่า 60% ของพื้นที่ มีพื้นราบน้อยมาก รายได้หลักมาจากการผลิตไฟฟ้าส่งขายให้กับ

อินเดีย ประเทศนี้จึงไม่ได้ยากจนอย่างที่คิด แต่เขาอยู่กันอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ระหว่างทางพาท่านแวะพักจุดชมวิวและ

                        พักดื่มน้ำชากาแฟที่หัวหน้าทัวร์เตรียมมาบริการท่าน แล้วออกเดินทางต่อจนถึงเมืองทิมพู
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุโขทัย บริการอาหารไทยเลิศรส

ช่วงบ่ายนี้พาท่านเที่ยวชมเมืองทิมพูกันต่อที่ วัดชังกังคา วัดเก่าแก่ เพื่อขอพรกับ “รินโปเช” หรือพระสงฆ์ที่เชื่อว่าท่านกลับชาติ

มาเกิด และรินโปเชที่นี่มีชื่อเสียงในการตั้งชื่อที่เป็นมงคล *นิมนต์ท่านรินโปเชให้พรและตั้งชื่อภูฏานให้กับท่านเพื่อเป็นศิริมงคล

จากนั้นพาท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวบนยอดเขา ที่สามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองทิมพูได้ทั้งเมืองและสวยที่สุด ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของ

Big Buddha องค์พระพุทธรูปที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฏาน พระเนตรทอดมองลงมายังชาวเมืองทิมพู

ต่อด้วยพาท่านชม โรงเรียนสอนศิลปะ ที่สอนเด็กนักเรียนชายหญิงหลากหลายสาขาเช่น การปั้น วาดภาพ แกะสลัก งานปักเย็บ

ซึ่งผลงานส่วนใหญ่จะอิงเรื่องราวในพุทธศาสนาเป็นหลัก เสร็จแล้วพาท่านไปชม ศูนย์ทอผ้า ท่านจะได้ชมวิธีการทอผ้าด้วยมือ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าผืนใหญ่ลายพื้นเมือง ที่ใช้ทำชุดโคและคีรา ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกที่ทำจากผ้าที่นี่ได้

จากนั้นพาท่าน ชมการยิงธนู ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นการเล่นพักผ่อนยอดนิยมของคนภูฏาน การประลองการยิงธนูของ

คนภูฏานเป็นกิจวัตรที่เห็นได้เสมอ โดยแบ่งผู้ประลองเป็นสองฝั่ง แต่ละฝั่งมีเป้าธนูที่ตั้งห่างกันถึง 150 เมตร เมื่อฝ่ายใดยิงเข้าเป้า

ก็จะมีการร้องรำทำเพลงสนุกสนาน จากนั้นพาท่านเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองทิมพู

พาท่านเข้าชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) อดีตป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันคือศูนย์กลางการบริหารราชการ และเป็น

ศูนย์กลางของศาสนจักร ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมใจของคนทั้งประเทศ เพราะภายในซองแห่งนี้ประกอบไปด้วย สถานที่ตั้งของ

พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ ที่ทรงงานของกษัตริย์จิกมี ที่ทำการของคณะรัฐมนตรี ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในฤดูร้อน

                        ศูนย์กลางของคณะสงค์ และมีวังที่ประทับหลังเล็กๆของท่านจิกมี อยู่ข้างๆโทชิคาซองแห่งนี้
มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก                โรงแรม Hotel Ro Chog Pel / หรือ Hotel Pedling  (หรือโรงแรมอื่นตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวภูฏาน) 

 

     

 

 

วันที่สี่           ทิมพู>>พาโร – วัดทักซัง / Taksang Café – วัดคิชู – ชอบปิ้งตลาดพื้นเมือง – ดินเนอร์ / พร้อมชมระบำพื้นเมือง 
. 
มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อำลาเมืองทิมพู เดินทางกลับสู่เมืองพาโร ถึงพาโรพาท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของภูฏาน ที่ใครมาแล้วไม่ไปชมไม่ได้

นั่นคือ วัดทักซัง (Tiger Nest Temple) หรือวัดรังเสือ วัดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก โดยความสวยงามนั้นไม่ได้ดูที่ตัว

อาคารเพียงอย่างเดียว แต่ดูที่สถานที่ตั้ง ซึ่งอยู่บนริมหน้าผาสูงชันยากแก่การเดินขึ้นไปถึง จึงเป็นที่อัศจรรย์ของการก่อสร้างวัด

แห่งนี้ยิ่งนัก ในตำนานเล่าว่า ศตวรรษที่ ท่านคุรุโปเช ได้ขี่นางเสือตัวหนึ่ง เหินฟ้าจากทิเบตมาจำศีลในถ้ำบนหน้าผาสูงชันนี้

บำเพ็ญตบะจนสามารถแยกร่างออกเป็น ปางเพื่อกำราบปีศาจมารร้ายให้ยอมรับนับถือพุทธศาสนา เราจะพบปางต่างๆนี้ได้ใน

ภาพจิตกรรมทั้งในทิเบตและภูฏาน ต่อมาผู้นำภูฏานชื่อกรัยเย เทนซิน รับกเย ได้สร้างอารามขึ้นบริเวณปากถ้ำนี้ ด้วยแรงศรัทธา

อันแรงกล้าของท่านและชาวภูฏานในพระพุทธศาสนา จึงเกิดวัดที่สวยงามอัศจรรย์แห่งนี้ขึ้น

***การขึ้นวัดทักซัง ต้องใช้เวลาขึ้นลงอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ขาขึ้นแนะนำให้ขี่ม้าขึ้นไป ทอดๆละประมาณ ชั่วโมงแล้วต้อง

เดินด้วยท้าวขึ้นไปยังวัดอีกประมาณ ชั่วโมง (ม้าที่ใช่ขี่นั้นเชื่องและชำนาญเส้นทาง โดยมีเจ้าของคอยเดินคุมไปด้วยตลอด)

ขาลงไม่สามารถใช้ม้าได้ต้องเดินลง ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง ขาขึ้นแวะพักและขาลงแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน

Taktsang Café สำหรับท่านที่เดินขึ้นวัดไม่ไหวสามารถนั่งรอที่คาเฟ่นี้ได้ โปรแกรมขึ้นวัดนี้ไม่แนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหา

                         เรื่องหัวเข่า หรือโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบหายใจ สำหรับท่านที่แข็งแรงดี ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ท่านได้พิชิตที่นี่ดูค่ะ
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเขาทักซัง Tanktsang Café

หลังจากลงจากวัดทักซังแล้ว พาท่านชมวัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งของภูฏานคือ วัดคิชู สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12

หรือ 1,300 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นส่วนหนึ่งของทิเบต สร้างโดยกษัตริย์ซองเซ็นกัม ซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่าท่าน

คือผู้อันเชิญพุทธศาสนานิกายวัชรยานตรันตระ มาเผยแผ่ในทิเบต โดยโปปรดสร้างวัดขึ้น 108 วัด และวัดคิชูก็คือหนึ่งในวัดนั้น

วิหารเก่าแก่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู พื้นไม้ตรงหน้าพระพุทธรูปมีรอยบุ๋มลึกลงไป อันเกิดจากศีรษะของผู้ศรัทธามา

กราบไว้แบบเบญจางค์ประดิษฐ์เป็นเวลานานนับพันปีแล้วนั่นเอง

ช่วงเย็นให้เวลาท่านเดินเที่ยว ชมตลาดร้านค้าพื้นเมือง ของพาโรตามอัธยาศัย เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและ

ของที่ระลึก งานศิลปะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยมือ สินค้าขึ้นชื่อเช่น เครื่องทองเหลือง ผ้าทอ รูปปั้น สร้อยทิเบต เป็นต้น

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***พร้อมชมการแสดงระบำหน้ากาก และระบำพื้นเมืองท้องถิ่น

ที่พัก                โรงแรม Gangtey Palace / หรือ Tiger Nest Hotel  (หรือโรงแรมอื่นตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวภูฏาน) 


    

 

วันที่ห้า          สนามบินพาโร – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                        หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร
10.05 น.          ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB 130 หรือสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3700
                        (Code ของเที่ยวบินอาจเปลี่ยนไปตามวันที่ออกเดินทาง แต่เวลาออกเดินทางและเวลาที่ถึงปลายทางจะใกล้เคียงกัน)

15.10 น.          กลังถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ

บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด และบริษัทในเครือ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

********************************************************************************** 

  

หมายเหตุเพิ่มเติม

-          เรื่องอาหาร บริษัทมีบริการทำอาหารไทยรสแซบให้ท่านมื้อละอย่างน้อย 1 อย่าง มื้อเช้ามีบริการข้าวต้มและเครื่องเคียง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอยากให้ท่านได้สัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนภูฏาน ซึ่งอาหารคือสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงตัวตนของคน
ในชาตินั้นๆ โดยเฉพาะคนภูฏานนั้นเคร่งครัดในศาสนาจึงไม่ค่อยฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารมากนัก ในหนึ่งปีหรือในช่วงชีวิตของเรามีโอกาส
ได้ไปท่องเที่ยวภูฏานเพียงแค่
5 วัน คงเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาติอื่นบ้าง

 

-          เรื่องสภาพการท่องเที่ยว  โปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศภูฏานนั้นไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวแบบหรูหรา หรือชอบเที่ยวแสงสีวัตถุนิยม

เหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในถิ่นห่างไกล 
 

-          ชุดประจำชาติ  ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้นั้น ลูกค้าที่ใส่จะต้องรักษาชุดให้ดี หากชุดมีความเสียหายต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าการซื้อชุดใหม่

  

 

พ.ศ 2558
วันเดินทาง           มีนาคม          12 – 16   ,   18 – 22   ,   26 – 30
                             เมษายน          5 – 9   ,   15 – 19   ,   21 – 25   ,   28 – 2  
                             พฤษภาคม      2 – 6   ,   5 – 9   ,   12 – 16   ,   19 – 23   ,   28 – 1  

                                มิถุนายน         5 – 9   ,   11 – 15   ,   16 – 20  ,   25 – 29      
                                กรกฎาคม       4 – 8   ,   10 – 14   ,   14 – 18   ,   28 – 1  
                                สิงหาคม          9 – 13   ,   11 – 15  ,   21 – 25   ,   25 – 29   
   

.                                     

   ราคาทัวร์  AP-BT / (ทัวร์ภูฏาน วัน คืน)  มี.ค / พ.ค     เมษายน    มิ.ย - ส.ค  
  -  ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก  (พักห้องละ ท่าน)   59,900.-    61,900.-    49,900.-
  -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว   เพิ่มอีกท่านละ  7,900.-  7,900.-  7,900.-
  -  ตั๋วชั้นธุรกิจ (Business Class)  เพิ่มอีกท่านละ  8,900.-  8,900.-  7,900.-

 

*** โปรโมชั่น จองก่อนล่วงหน้า 2 เดือนขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
*** ทุกกรุ๊ปรับเพียงกรุ๊ปละ 15 ท่าน (ตามข้อจำกัดของรถที่ประเทศภูฏาน)

*** ขอสงวนสิทธิยึดราคาตามหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่มัดจำก่อนรับสิทธิคงราคาเดิมหากราคามีการปรับขึ้น

ราคานี้รวม   
-   ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพ – พาโร –กรุงเทพ สายการบิน ดรุกแอร์ หรือ ภูฏานแอร์
-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว 
-   ค่าวีซ่าเข้าประเทศ และค่า Government Free ที่รัฐบาลภูฏานเรียกเก็บกับนักท่องเที่ยวทุกคน 

-   ค่าที่พักตามมาตรฐานของสำนักงานการท่องเที่ยวภูฏาน เทียบเท่าระดับ 3+ - 4 ดาว 4 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน) 
-   ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง และค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่รายการระบุในรายการ               
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองของภูฏาน)
-   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นของ Land Operator ภูฏาน (พูดภาษาอังกฤษ) / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทเอเชี่ยนพลัสที่คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง              
-   รถบัสขนาด 15-18 ที่นั่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง (ภูฏานไม่มีรถบัสขนาดใหญ่เนื่องจากเส้นทางเป็นภูเขาสูงชัน)
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)       

-   สัมภาระโหลดลงเครื่อง ท่านละ ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

 -   ไม่รวมค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถท้องถิ่น วันละ 5 US ดอลล่า x 5 วัน รวม = 25 US ดอลล่า / ท่าน
     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 60 บาท x 5 วัน รวม = 300 บาท / ท่าน
-   ราคานี้ไม่รวมภาษี VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร)

-   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การจลาจล หรือการประท้วง

    การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง ฯลฯ เป็นต้น

-   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุผลของตัวลูกค้าเอง เช่นการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกประเทศไทยหรือภูฏาน

    ความผิดในเรื่องของการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าหรือออกประเทศไทยหรือภูฏาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 12 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิก

    ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด

-   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทางได้

    แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

-   บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน และ รายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสมของความจำเป็น ความปลอดภัย หรือเหตุผลอื่นๆ

    โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท ความจริงใจต่อลูกค้า

-  ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่

    ราคาเด็กพักห้องละ ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน / ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน / พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว

    เงื่อนไขต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน

-   ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , น้ำหนักกระเป๋าที่เกิน เป็นต้น

-   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)

-   กรณีโอนเงินมาให้กับทางบริษัทลูกค้ากรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นของบริษัทจริง โดยบริษัทมีชื่อบัญชีเพียง ชื่อเท่านั้น

    คือ 1. บัญชีชื่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวลจำกัด  2. บัญชีชื่อ น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม  (กรรมการผู้จัดการ) 

 

  

การจองและเงื่อนไขการจอง

จองโดย วางมัดจำที่นั่งละ 20,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน

* การยกเลิกการจอง (ด้วยเหตุผลของลูกค้าในทุกกรณี) ต้องแจ้งก่อนวันออกเดินทางตามเงื่อนไขดังนี้
       -   แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน คืนเงินให้ 90%  ของยอดเงินมัดจำ (หัก 10% เป็นค่าเสียโอกาสในการขายและค่าดำเนินการต่างๆ)  
       -   แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 20 วัน คืนเงินให้ 90%  ของยอดเงินเต็มราคาทัวร์ ***ในกรณีที่บริษัทยังไม่ออกตั๋ว  
       -   แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน คืนเงินให้ 50%  ของยอดเงินเต็มราคาทัวร์ ***ในกรณีที่บริษัทออกตั๋วแล้ว แต่ยังไม่ยื่นวีซ่า
       -   แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน คืนเงินให้ 20%  ของยอดเงินเต็มราคาทัวร์ ***ในกรณีที่บริษัทออกตั๋วแล้ว และยื่นวีซ่าแล้ว
       -   แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิการคืนเงินทั้งหมด (ไม่สามารถคืนเงินได้)เนื่องจากได้ดำเนินการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

* เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามเหตุผลต่างๆ ดังนี้                
       -   เงื่อนไขของสายการบินดรุกแอร์หรือภูฎานแอร์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือเรียกร้องเงินคืนได้ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว
       -   เงื่อนไขของสถานทูตภูฏาน ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ในกรณีที่วีซ่าท่านผ่านแล้ว
       -   เงื่อนไขของบริษัททัวร์ซึ่งเป็น Land Operation ที่ประเทศภูฏาน กรณีที่บริษัทได้มัดจำค่าที่พักแล้ว โดยเฉพาะในช่วง High Season
       -   การยกเลิกกระชั้นชิดของลูกค้า อาจมีผลให้จำนวนลูกค้าที่เหลือไม่เพียงพอให้กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ เพราะต้นทุนสูงขึ้น มีผล
           ทำให้ลูกค้าท่านอื่นไม่สามารถเดินทางได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้หากลูกค้ามีความจำเป็นมากจริงๆอาจต้องคุยกันเป็นกรณีไป 

 


 

 ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด
Tel: 02-183 6333 – 8   Fax: 02-183-6339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง The Royal Monaco ศรีนครินทร์  พัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771

 

 

 

ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558 ทัวร์ภูฏาน 2558
เที่ยวภูฏาน 
เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน เที่ยวภูฏาน

ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ ภูฏาน ทัวร์ 
Tour Bhutan 
Tour Bhutan Tour Bhutan Tour Bhutan Tour Bhutan Tour Bhutan Tour Bhutan Tour Bhutan
Travel Bhutan Travel Bhutan Travel Bhutan Travel Bhutan Travel Bhutan Travel Bhutan Travel Bhutan

 

 

 

 
Unseen Asia...ทัวร์เอเชีย ความงามแห่งศรัทธา

Amazing Bali...Beyond Beautiful articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771