dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


คุุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำจิวเซียง..เส้นทางสวยดุจสวรรค์ article

                    Red Land the Valley of Colors....

                                         Jiuxiang the Cave of Heaven.... 

                  คุณหมิง–ตงชวนเรดแลนด์ – ถ้ำจิวเซียง....เส้นทางสวยดุจสวรรค์ 

 
.
ทัวร์คุณหมิง-ตงชวน โปรแกรมพิเศษสำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการถ่ายภาพ เพราะที่ตงชวน ธรรมชาติได้รังสรรค์ความงามแปลกตา 
พบผืนดินสีแดงบนเนินเขาที่ลดหลั่นสลับเป็นขั้นบันได และเมื่อถูกทำเป็นแปลงเกษตรกรรมด้วยพืชพันธ์ต่างๆ แล้ว ยิ่งทำให้เกิดหลากสีสัน
สวยจนถูกเปรียบเปรยจากผู้มาเยือนว่า “งดงามราวกับพระเจ้าทำจานสีตกลงมาจากสวรรค์” 
พร้อมด้วยสถานที่เที่ยวอื่นๆอีกมากมาย เช่น
                      ชมความงดงามของกลุ่มถ้ำจิวเซียง – ป่าหินมรดกโลก Stone Forest – วัดหยวนทง – เขาซีซาน / ประตูมังกรหลงหมิน 
                            
ทัวร์ วัน 4 คืน – บิน TG การบินไทย – พักโรงแรม ดาว – อาหารครบทุกมื้อ @ ราคาเพียง 28,900 บาท                  
            


.
รายละเอียดการเดินทาง   (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม)                                                                       
วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางสุ่ย / คุนหมิง  เขาซีซาน / ประตูมังกรหลงหมิน / ชมวิวทะเลสาบเตียนฉือ
  
08.40  น.         คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
                        บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่
                        สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

10.50  น.         ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ 
TG 612 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
                        (รับบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
14.05  
น.         คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน ฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนานชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 
                        (เวลาท้องถิ่นที่คุนหมิงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดในการนัดหมาย) 

                        จากนั้นพาท่านชม นครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมนฑลยูนาน ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ซึ่ง
                        มีภูมิประเทศ  ห้อมล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย
                        ตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
                        เริ่มด้วยพาท่านเดินทางสู่  เขาซีซาน ภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของคุนหมิง ทางเดินเลาะเรียบบริเวณริมขอบหน้าผาบนเขาซีซาน
                        นั้นเป็นที่ตั้งของ ประตูมังกรหลงหมิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา
                        ของพระลัทธิเต๋าและชาวบ้าน มีอายุยาวนานมานับ 1,000 ปี ชาวคุณหมิงเชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ถ้าผู้ใดเดินลอด
                        ผ่านประตูนี้จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิง ต้องไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วฐานะจะเพิ่ม
                        ขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเท่า ระหว่างทางสู่ประตูมังกรท่านจะผ่านอุโมงค์หินที่สกัดตามไหล่เขา แวะพักเหนื่อยชมศาลเจ้าลัทธิเต๋า พร้อม
                        ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ สวยงามขนาดที่อี้เหอหยวน ได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน
                        ในกรุงปักกิ่ง และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง  
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร     
ที่พัก                โรงแรม  
Jinjiang Hotel  ระดับ 4* ดาว  (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)   

 .    
 

วันที่สอง       เมืองตงชวน – Dongchuan Red Land – นาข้าวขั้นบันได Moon Rice Filed – ชมแสงอาทิตย์ยามเย็นที่เล่าเซียเกา
                      Sunset Glow Valley – ชมพระอาทิตย์ตกที่ยั่วเป่า Music Hollow – หมู่บ้านหัวชิเถ่า Flower Stone Village      

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        วันนี้พาท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคุณหมิง ประมาณ 165 กิโลเมตร สู่จุดหมายปลายทาง
                        ที่เป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนั่นคือ Dongchoun Red Land บนพื้นที่ราบสูงอันสลับซับซ้อนนี้ มีเนินเขาลูกหนึ่งมีพื้นดินเป็นสีแดง 
                        เมื่อปกคลุมด้วยพืชเกษตรกรรมหลากหลายพันธ์ ทำให้ยิ่งงดงามด้วยสีสันสะดุดตา จนผู้ได้มาพบเห็นต่างจินตนาการว่าเหมือนดั่ง 
                        “The Place as Lost of God Palette” หรือบ้างก็ว่าเป็น “Nature’s Heavenly Palette” ธรรมชาติของที่นี่สวยราวกับพระเจ้ามาทำ
                        จานสีตกไว้ แผ่นดินสีแดงเมืองตงชวน เกิดจากปฏิกิริยาออกซิไดย์ของแร่เหล็กและอลูมิเนียม ที่ค่อยๆเกิดขึ้นและสะสมมาเป็น
                        เวลายาวนาน จนผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับดินจึงทำให้ดินมีสีแดง และเมื่อเกษตรกรปลูกพืชเช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี มันฝรั่ง ฯลฯ 
                        ลงบนพื้นดินที่เป็นเนินลดหลั่น จึงทำให้เกิดสีสันคล้ายกับสีที่อยู่ในจานสีขนาดใหญ่ของจิตกร ที่กำลังวาดภาพเนินเขาซับซ้อน
                        เบื้องหน้า ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทาง และนักถ่ายภาพสถานที่มหัศจรรย์ของธรรมชาติ ฤดูที่น่าเที่ยวที่สุดของที่นี่
                        คือฤดู Autumn เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ที่แปลงข้าวสาลีเป็นสีทองตัดกับสีของดินสีแดงของแปลงพืชอื่นที่เก็บเกี่ยวแล้ว และ
                        หากคุณเป็นผู้ที่รักการถ่ายภาพ ที่นี่คือสวรรค์ของคุณแน่นอน
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร           
                        ช่วงบ่ายพาท่านเที่ยวสถานที่ต่างๆของ Dongchoun Red Land  เริ่มด้วยพาท่านสู่ ยั่วเหลียงเทียน หรือ Moon Rice Field เป็นจุด
                        ชมวิว นาข้าวขั้นบันได Rice Terrace มีลักษณะคล้ายกับนาข้าวขั้นบันไดที่เมืองหยวนหยาง แต่มีขนาดเล็กกว่า ที่นี่ท่านจะได้เห็น
                        แปลงนาข้าวลดหลั่นไปตามเนินเขาเหมือนขั้นบันได ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือฤดูใบไม้ผลิ ที่แปลงนาเต็มไปด้วยน้ำสีฟ้า และฤดู
                        ใบไม้ร่วงที่แปลงนาเต็มไปด้วยทุ่งข้าวสีทองส่องประกายยามต้องแสงแดด 
                        ต่อด้วยการพาท่าน ชมแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ Sunset Glow Valley หรือเรียกว่า เหลาเซียเกา พื้นที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาใหญ่เล็ก
                        สูงต่ำทุกทิศทาง จนยากที่จะเก็บภาพได้หมดในเฟรมเดียว เป็นจุดชมอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของตงชวน ดื่มด่ำจน
                        ทำให้คุณจมดิ่งไปกับสำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์
                        ปิดท้ายวันนี้ด้วยการพาท่านไป ชมพระอาทิตย์ตก ลับเหลี่ยมเขาที่ Yuepuao Music Hollow ที่คนในพื้นที่เมืองตงชวนบอกว่าเป็น
                        จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก เพราะมีต้นสนขนาดใหญ่ตั้งเด่นสูงตระหง่านอยู่บนเนินแผ่นดินสีแดงแห่งนี้มานานนับ 100 ปี
                        และถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ของคนในหมู่บานที่ตั้งอยู่บ้านใกล้ๆ คือ หมู่บ้านหัวซือโถว หรือฉายา Flower Stone Village เป็นหมู่บ้าน
                        บนเนินเขาที่ถูกรายล้อมไปด้วยต้นสนขนาดใหญ่ แล้วถูกโอบล้อมด้วยพื้นดินสีแดงอีกชั้น นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้รักการถ่ายภาพ
                        ต้องมาถ่ายวิวสวยๆจากหมู่บ้านนี้ และภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ ยั่วผู่เอา Yuepuao Music Hollow
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก                นำคณะเข้าพักโรงแรม  
Century King Hotel ระดับ 5* ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 
.  
   

                         
วันที่สาม       ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ Damakan Sunrise Village – เนินเขา สี Seven Colors Hill – เนินเขา Splendid Garden 
                       กลับเมืองคุนหมิง – ร้านชาผู่เอ๋อ – ชอบปิ้งถนนคนเดิน                                            

05.00 น.          ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หมู่บ้านต้ามาคัน หรือ Sunrise Village จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามตรึงตราตรึงใจ
                        ที่สุด สวยงามดังภาพฝัน เป็นอรุณรุ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของคุณไปอีกแสนนาน โดยเฉพาะผู้ที่รักการถ่ายภาพ คุณจะไม่ผิดหวัง
                        กับสถานที่นี้เลย เพราะแสงแรกของตะวันที่นี่ยังมีฉากประกอบของวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่นควันไฟจากเตาหุงต้มแบบใช้ฟืน ยิ่งทำให้
                        ที่นี่มีเสน่ห์มากขึ้นไปอีก อย่าลืมนำเลนส์ไวด์สำหรับถ่ายภาพพาโนรามาไปด้วยนะคะ 
มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ *ร้านอาหารท้องถิ่นใน Red Land
                        หลังอาหารเช้าพาท่านสู่  ชี่ไฉ่พอ หรือฉายา Seven Colors Hill  และ จิ่งซิวหยวน หรือฉายา Splendid Garden สองเนินเขาที่อยู่
                        ใกล้ๆกัน เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเนินเขาเล็กๆมากมายคล้ายคลื่น แต่ละเนินก็ต่างมีสีสันตามพืชที่ปกคลุมและแสง
                        แดดที่สาดส่อง ดูสวยงามมากๆ เสร็จแล้วพาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อเก็บสัมภาระและ Check Out
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
                        จากนั้นพาคณะเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง
                        ถึงคุนหมิง พาท่านแวะร้านค้าตามข้อกำหนดของรัฐบาลจีน ได้แก่ ร้านใบชา ให้ท่านชมวิธีชงชาจากสาวสวย และได้ชิม ชาผู่เอ่อ 
                        ชาดี
แห่งมณฑลยูนาน ดินแดนที่อดีตเป็นเส้นทางค้าใบชาบนหลังม้าอันลือชื่อ จากนั้นพาท่านชอบปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองคุนหมิง
                        เพลิดเพลินกับการเดินชมสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย หรือเลือกซื้อในราคา
ที่คุณสนุกกับการต่อรองได้ อิสระชอบปิ้งตามอัธยาศัย 
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก                โรงแรม  
Kai Wah International Hotel  ระดับ 5*ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)    

   


วันที่สี่           ทัศนียภาพที่สวยงามแห่งจิวเซียง / ถ้ำแดนสวรรค์ / ถ้ำวังนางฟ้า / ถ้ำสิงโต / ขึ้น Cable Car – ชมป่าหิน มรดกโลก  
                      
Stone Forest – คุณหมิง – ร้านบัวหิมะ / นวดฝ่าเท้าฟรี
.
มื้อเช้า
              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        พาคณะเดินทางสู่ เมืองยี่หลาง ทางตอนเหนือของคุนหมิงเพื่อชมบริเวณ Jiuxiang Scenic Area ทัศนียภาพที่สวยงามของจิวเซียง
                        ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ กลุ่มถ้ำหินปูนมากกว่า 100 ถ้ำ เรียกกันว่ากลุ่ม ถ้ำจิวเซียง ซึ่งเป็นกลุ่มถ้ำขนาดใหญ่ที่ลึกลับและสวยงามที่สุดใน
                        ประเทศจีน แต่ละถ้ำมีจุดเด่นความสวยงามแตกต่างกันไป กลุ่มถ้ำเหล่านี้กำเนิดมาราว 600 ปี จนได้ฉายาว่าเป็น ป่าหินใต้ดิน หรือ
                        พิพิธภัณฑ์ถ้ำหินปูน พาท่านเที่ยวชมบริเวณจุดสวยงามที่สำคัญ ได้แก่ถ้ำ
                        The Fairy Land หรือ The Sacred Terraces เป็นถ้ำขนาด 100 ตารางเมตร มีหินปูนที่ก่อตัวลดหลั่นเป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบันได
                        สูงถึง 10 เมตร เป็นถ้ำที่มีลักษณะเฉพาะที่หาดูได้ยาก เป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่โอ่อ่าสวยงามเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์
                        The Male Lion Hall เป็นถ้ำที่มีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ บรรจุคนได้นับหมื่นคน นับเป็นห้องโถงใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่
                        สุดในโลก ที่ชื่อนี้เพราะในถ้ำมีหินงอกรูปร่างคล้ายสิงโตอยู่ด้วย  The Fairy Palace วังของนางฟ้า ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอก
                        หินย้อยที่มีรูปร่างอ่อนช้อยเหมือนเทพธิดาในอิริยาบถต่างๆ เช่น ร่ายรำ นั่ง นอน เดิน เป็นต้น สวยงามเหมือนฉากในสรวงสวรรค์
                        เสร็จจากการเดินชมถ้ำ นำท่านกลับสู่ทางออกด้วยการนั่ง Cable Car ความยาว กิโลเมตร ระหว่างอยู่บนกระเช้าไฟฟ้าท่านจะ
                        ได้เห็นวิวเบื้องล่างที่สวยงาม เห็นถ้ำต่างๆ และแปลงผักขนาดใหญ่  
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง***อาหารขึ้นชื่อของจิวเซียง
                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่เขต อุทยานป่าหิน Stone Forest สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของคุนหมิง ปัจจุบันได้รับการขึ้น
                        ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO ท่านจะตื่นตากับป่าหินอายุนับล้านๆปี บนพื้นที่นับหมื่นไร่ กว้างไกลสุดสายตา
                        จนท่านอาจหลงได้หากเดินอย่างไม่ระมัดระวัง ภายในป่าหินแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วยหิน รูปทรงแปลกตา น่ามหัศจรรย์
                        สุดแล้วแต่จินตนาการของคนชม สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับคุนหมิง
                        ถึงคุนหมิง พาท่านผ่อนคลายการเดินท่องเที่ยวทั้งวัน ด้วยบริการนวดฝ่าเท้าฟรี พร้อมกับแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมด้วยตัวยาสมุนไพร
                        พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรต่างๆ ที่หลายท่านใช้ดีจนต้องกลับไปซื้ออีกครั้ง โดยเฉพาะบัวหิมะ ตัวยามหัศจรรย์ที่ใคร
                        มาเมืองจีนต้องซื้อไปใช้ไปฝาก
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร “เมนูซีฟู้ด + ไวน์แดง”     
ที่พัก                โรงแรม  Kai Wah International Hotel  ระดับ 5*ดาว  (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

   

          
วันที่ห้า   
      
วัดหยวนทง /  ไหว้เจ้าแม่กวนอิม – ร้านผ้าไหม / ไข่มุก  สนามบินฉางสุ่ย  กรุงเทพฯ 
.
มื้อเช้า           
   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                        พาท่านเที่ยวชมคุณหมิงต่อที่ 
วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง และมีประวัติยาวนานมากว่า
                        1,200 ปี ทุกๆวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในวัดมี พระโพธิ์สัตย์กวนอิม 24 พระหัตถ์ ที่ศักดิ์สิทธ์ โดยเฉพาะผู้มี
                        บุตรยากจะมาขอพรและแก้บนอยู่เสมอ และที่วัดนี้ยังมีพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งในสมัยนายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 
                        ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-จีน
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร***เมนูสุกี้เห็ดยูนาน***
                        และก่อนอำลาคุณหมิง พาท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของจีน ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง
                        สู่สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย
15.20 .          นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613 
16.30 .          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ
            Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา
             *********************************************************************************** 
     
 

*** ทัวร์ทุกกรุ๊ปบริษัทออกเดินทางเอง และใช้หัวหน้าทัวร์ของบริษัท ไม่มีการส่งลูกค้าต่อให้ที่อื่น

เรียนลูกค้า *** เนื่องจากเมืองตงชวน เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,500 เมตร อากาศเบาบาง ปริมาณออกซิเจนต่ำมาก 
ทำให้ลูกค้าอาจป่วยจากอาการแพ้ที่ราบสูงได้ (เช่น หน้ามืด ท้องเสีย หายใจติดขัด เป็นต้น) ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน หรือโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนจองทัวร์
สำหรับท่านที่จองทัวร์โปรแกรมนี้ ขณะเดินทาง
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  

 


 
พ.ศ 2559

วันเดินทาง              เมษายน          2 – 6   ,   *6 – 10   ,   *9 – 13   ,   16 – 20   ,   *30 – 4   
                               พฤษภาคม     4 – 8   ,   18 – 22

.

    ราคา โปรแกรม C-KDR / ทัวร์ วัน / บิน TG เม.ย - พ.ค *6/9/30 เม.ย 
-   ผู้ใหญ่ (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน)     28,900.-         29,900.-   
-   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน / มีเตียงเสริม) 25,900.-  26,900.-
-   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม) 24,900.-  25,900.-
-   พักห้องเดี่ยว  เพิ่มอีกท่านละ   5,900.-    5,900.-
-   พิเศษ ราคาเฉพาะทัวร์ (สำหรับท่านที่มีตั๋วเครื่องบินเอง) 16,900.-  16,900.-

 

 *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก  ***ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้นจากนี้

ราคานี้รวม : 
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา) 
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพ  คุณหมิง  กรุงเทพฯ โดย TG การบินไทย 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
-  โรงแรมที่พักระดับ
 4-5* ดาว คืน
-  ค่ารถโคชปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-  ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่ากระเช้าไฟฟ้า ตามรายการระบุ
 ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus และไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง 
-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)      
-  สัมภาระโหลดลงเครื่องน้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กก.  

งื่อนไขเพิ่มเติม
   (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านก่อนจองทัวร์)
ราคานี้ไม่รวม : 
-  ค่าทิปทีมงานไกด์ท้องถิ่น (ทัวร์ วัน) ท่านละ 60 หยวน / คนขับรถท้องถิ่น (ทัวร์ 5 วัน) ท่านละ 60 หยวน ตามลำดับ 
    ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ หรือธรรมเนียมทั่วไปท่านละ 250 บาท           
-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร) 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีดมินิบาร์ ฯลฯ  
-  ค่าสัมภาระของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกินท่านละ 25 กก./ท่าน
เงื่อนไขอื่นๆ
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 
    ความล่าช้าของเที่ยวบิน การเจ็บป่วย และ เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง เป็นต้น 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศสายการบิน โรงแรม การเมือง 
    หรืออื่นๆ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 
-   อาหารบางมื้อ จำเป็นต้องทานร้านอาหารระหว่างทางซึ่งเป็นเมืองชนบท คุณภาพอาหารอาจไม่ดีนัก ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดเตรียมอาหารเสริมไปให้
-   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
-   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่คุนหมิงปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง   
    บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการ
*  บริษัทขออภัยที่จะขอสงวนสิทธิยกเลิกกรุ๊ปเดินทางกรณีมีผู้จองมาไม่ถึง 15 ท่าน/กรุ๊ป โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
     ก่อนถึงวันเดินทางและยินดีคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด
-   เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
-   จองโดยมัดจำที่นั่งละ  8,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20  วัน
-   ยินดีรับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียม 2% / และต้องมารูดบัตรที่บริษัทค่ะ) 

การยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง         
เนื่องจากเป็นตั๋วแบบเหมากรุ๊ปและค่าทัวร์แลนด์ Tour Operator แบบเหมาจ่าย การยกเลิกการเดินทางจะมีผลต่อกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายบางส่วนดังนี้
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำให้ 80 %
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 20 วัน บริษัท คืนให้ 70 % ของเงินที่จ่าย
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน บริษัท คืนให้ 50 % ของเงินที่จ่าย      
- แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 10 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน * เนื่องจากได้ดำเนินการจ่ายค่าตั๋วและค่าแลนด์ทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรณีเลื่อนวันเดินทางแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 25 วัน หรือพิจารณาเป็นกรณีไปตามความจำเป็นของบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า เดือน
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังมีสีฟ้าและขาวเท่านั้น (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยการดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)
กรุณาแฟ๊กซ์หน้าแรกของหนังสือเดินทางมาที 02-183-6339 หลังจากที่ท่านได้ทำการจองกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
-  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือเคยเข้าประเทศจีนมานานเกิน ปีแล้ว ต้องใช้สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ 
   หรือบัญชีฝากประจำ ถ่ายสำเนารายการย้อนหลัง 
เดือน / หรือใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร

กรณีท่านจองทัวร์หรือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกรุ๊ปได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท 
2. ยื่นวีซ่าด่วน วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท 
สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)
    

 

  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Asian Plus Travel

 

Tel: 02-1836336 - 8 ,  Fax: 02-183 6339   

Email; asianpluschina@gmail.com

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง (The Royal Monaco) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เลขที่ใบอนุญาต 11/05771

 

 

Tour China Tour China Tour China Tour China Tour China Tour China Tour China Tour China Tour China
Tour Kunming Tour Kunming Tour Kunming Tour Kunming Tour Kunming Tour Kunming Tour Kunming
Kunming-Dongchuan Red Land, Kunming-Dongchuan Red Land, Kunming-Dongchuan Red Land
Dongchuan Red Land, Dongchuan Red Land, Dongchuan Red Land, Dongchuan Red Land, Dongchuan Red Land

ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน

 

  
ทัวร์จีน.....เที่ยวจีนแบบถูกใจ สไตล์คนรุ่นใหม่

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง, 6 วัน,บิน TG article
คุณหมิง..ต้าลี่..ลี่เจียง, 5 วัน, บิน TG, โรงแรม 5*ดาว article
คุนหมิง-หยวนหยาง...นาข้าวขั้นบันไดมรดกโลก article
Tour Beijing...Where Old Meet New article
แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง,6 วัน,บิน FD,ที่พัก 4* article
Happy Variety...Hongkong-Macauใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771