dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง, 6 วัน,บิน TG article

ทัวร์จีน 2559 

                      Once upon a time in Shangri-la, Tali, Lijiang
.
                ครั้งหนึ่งในชีวิต กับความประทับใจที่...แชงกรีล่า, ต้าลี่, ลี่เจียง 
                                                                       (ทัวร์ 6 วัน 5 คืน / บิน TG )                   

      
 

อีกหนึ่งดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝัน แชงกรี-ล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย สักครั้งที่คุณคุณควรได้ไปเยือน หากคุณใฝ่
ฝันอยากไปทิเบต แต่ด้วยร่างกาย หรือใจที่ยังไม่พร้อมจะไปถึง ลองไปเยือนที่นี่ดู แล้วคุณจะรู้และสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่สวยงาม
ของชาวทิเบต ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปอยู่ในห้วงเวลา เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาแล้วเวลาก็หยุด หรือหมุนช้าๆ
อยู่ ณ ตรงนั้น เช่นเดียวกันกับเมือง ลี่เจียง และต้าลี่ โปรแกรมพิเศษนี้ไม่ใช่แค่เมืองโบราณที่น่าเบื่อ แต่คือวิมานแห่งขุนเขาที่
คุณต้องหลงรัก
 เอเชี่ยนพลัส จัดให้คุณได้ไปเยือนแบบสบายๆ ด้วยโปรแกรมจริงใจ สไตล์คนรักการเดินทาง

   

                     ทัวร์จีนคุณภาพดี ที่พักระดับ 4-5 ดาว บริการมาตรฐานเอเชี่ยนพลัสที่ลูกค้าบอกปากต่อปาก

                                  ***ทัวร์ทุกกรุ๊ปบริษัทออกเดินทางเอง ไม่มีการส่งลูกค้าต่อไปรวมกับที่อื่น 
                               
    

Highlight    เต็มอิ่มและคุ้มค่ากับโปรแกรม 6 วัน 5 คืน เรากล้าให้คุณอ่านโปรแกรมแล้วเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ

เมืองต้าลี่ เจดีย์สามองค์ / วัดฉงเซิ่น กำแพงเมืองโบราณต้าลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - เมืองมรดกโลกลี่เจียง –
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
ชมโชว์ Impression Lijiang ลอยกระทงไนท์ไลฟ์ อุทยานน้ำหยก สระมรกต
น้ำตกทรายขาว - แชงกรีล่า/หรือเมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หุบเขาเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชมโชว์จากชาวพื้นเมืองทิเบต – นครคุนหมิง - วัดหยวนทง
อาหารพิเศษเป็ดกักกิ่งไวน์แดง

          เดินทางโดย TG การบินไทย / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / บินภายในประเทศจากเมืองแชงกรีล่ากลับสู่คุณหมิง 

      


    

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์   (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม)
วันแรก           กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ คุนหมิง / สนามบินฉางสุ่ย เมืองต้าลี่ / ตัวเมืองโบราณ ต้าลี่ 
.
08.45  น.         คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
                        บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่
                        สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

10.55  น.         ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบิน 
TG 612 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (รับบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
14.05 
น.         คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน ฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนานชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
                        (เวลาท้องถิ่นที่คุนหมิงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดในการนัดหมาย)
                        หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองต้าลี่โดยรถโคช
                        ปรับอากาศ ระหว่างเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง
                        เมืองโบราณต้าลี่
หรือเมืองไท่เห่อ เขตปกครองตนเองของคนชนเผ่าไป๋ ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขา
                        ฉางซาน ที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมให้ได้พบ
                        เห็น
เมืองเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ถึงแม้จะได้ผ่านกาลเวลามากว่าพันปี ตึกสูงไม่เกิน 2 ชั้น ประตูแกะสลักไม้แบบ
                        บานเฟี้ยม หลังคามุงกระเบื้อง ถนนที่ทำจากหิน ซึ่งบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงเปิดเป็นร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง และคงวิถีชีวิตแบบ
                        ชาวพื้นเมือง เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ค่ำ
                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
                         นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Asia Star Hotel   (ระดับ 4* หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)  

           

 

วันที่สอง       เจดีย์ 3 องค์ / วัดฉงเซิ่น  กำแพงเมืองโบราณ / ชมร้านค้าพื้นเมืองภายในกำแพง – ชมพิธีแต่งงานพื้นเมืองชาวไป๋
                      ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – เมืองมรดกโลกลี่เจี่ยง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้าพาท่านชม เจดีย์สามองค์ หรือเจดีย์แห่งโชคลาภ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้า บริเวณด้านหลังของ
เจดีย์เป็นภูเขาฉางซานที่สูงสง่างาม สร้างขึ้นเมื่อกว่า ๑๐๐๐ ปีที่แล้ว ในสมัยราชวงศ์ถังใช้เวลาก่อสร้างรวม 40 ปี จึงเสร็จเรียบร้อย
ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่งดงามด้วยสีขาวบริสุทธิ์ โดยมีเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูง ๗๐ เมตร เป็นเจดีย์องค์หลัก
ต่อด้วยพาท่านนั่งรถกล็อฟ (ราคาทัวร์รวมค่ารถกล็อฟแล้ว) ขึ้นสู่ "วัดฉงเซิ่น" ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาด้านหลังเจดีย์สามองค์ เป็น
วัดที่สวยงามทั้งอาคารและทัศนียภาพ ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบเอ๋อไห่
จากนั้นพาท่านชมและถ่ายรูปบริเวณ กำแพงเมืองโบราณ อายุนับ
1,000 ปี เป็นเหมือนสัญลักษณ์และประตูสู่ต้าลี่ ซึ่งถูกรักษาไว้
อย่างดี ด้านในกำแพงเมืองเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกของชาวพื้นเมือง ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ต่อด้วยพาท่าน ชมพิธีแต่งงานพื้นเมืองของชาวไป๋ ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ของต้าลี่ เป็นพิธีที่แปลกจากที่อื่น เช่นเพื่อนและ
ญาติจะแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยการหยิกแก้ม ยิ่งหยิกแรงเท่าไรแสดงว่ายินดีมากเท่านั้น
จากนั้นพาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยก หินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมืองต้าลี่ 

          

 

มื้อเที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
ช่วงบ่ายพาท่านพักผ่อนหย่อนใจด้วยการ “ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่” ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน และใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศจีน ถือเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่บนพื้นที่ราบสูง จึงได้ฉายาว่า “ไข่มุกบนที่ราบสูง” ประกอบกับน้ำใน
ทะเลสาบใสจนเห็นทัศนียภาพใต้น้ำ ช่วงอากาศเย็นมีหมอกควันลอยขึ้นบนผิวน้ำ จึงเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก
สมควรแก่เวลาอำลาเมืองต้าลี่ พาท่านเดินทางสู่เมืองที่นับเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนั่นคือ “เมืองมรดกโลก ลี่เจียง” เมืองที่งดงาม
ดุจภาพฝันด้วยตัวเมืองแบบโบราณ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขามังกรหยก ที่ยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เมืองลี่เจียงนั้นตั้งอยู่
ในมณฑลยูนานของจีน อดีตเป็นเส้นทางการค้าใบชาบนหลังม้าสมัยโบราณกว่า
800 ปีมาแล้ว ถือเป็นอีกเมืองพรมแดนระหว่าง
ประเทศทิเบตและจีน ชาวเมืองจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมอันดีของชาวฮั่น ชาวอี๋ ชาวทิเบต และที่สำคัญคือ ชาวเผ่าน่าซี เข้าไว้
ด้วยกันอย่างงดงามและเป็นเอกลักษณ์ นอกจาก ภูเขา, สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของชาวเผ่าน่าซีแล้ว สายน้ำลำธารก็เป็นอีก
หนึ่งจุดเด่นของเมืองลี่เจียง จนได้ฉายาว่า
เวนิสตะวันออก เพราะมีลำธารน้ำใสแจ๋วไหลผ่านตัวเมืองมากมาย จนทำให้ต้องมี
สะพานสวยๆมากมายกว่า
354 แห่ง
พาท่านเข้าสู่เขต เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าทางเข้าจะพบกังหันน้ำขนาดใหญ่ บ่อพักน้ำจากตรงกังหันนี้จะแตกย่อยออกเป็น
คลองเล็กๆหลายสายดุจเส้นเลือดไหลไปหล่อเลี้ยงเมือง ทั่วเมืองจึงได้ยินเสียงน้ำไหล ประกอบกับต้นหลิวที่พลิ้วไหวระสายน้ำ
ตามคลองที่คดเคี้ยวและบ้านเรือนกึ่งดินกึ่งไม้แบบจีนโบราณที่ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆที่ได้รับการวาง
ผังเมืองไว้เป็นอย่างดี  ชายชาวพื้นเมืองใส่ชุดจีนแบบเก่าเดินจูงม้า อาม่าในชุดจีนโบราณสะพายกระบุงหวายใส่ผักสดเดินเร่ขาย
ทำให้ทีนี่มีเสน่ห์ดังต้องมนต์เหมือนหลุดเข้ามาสู่ยุคหนังจีนโบราณ ต่างกันเพียงนี่คือภาพจริง ไม่ใช่ภาพมายา

พาท่านเดินขึ้นไปถ่ายภาพหลังคาบ้านเรือนของเมืองโบราณ บริเวณจุดชมวิวหมู่บ้านตระกูลหมู่ ซึ่งเป็นภาพสวยงามที่เห็นอยู่ใน
โปสการ์ดหรือภาพโปรโมตเมืองลี่เจียง

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        เข้าพัก ณ โรงแรม Goun Fang Hotel ระดับ 5* ดาว    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 
 

    

 

 

 

 วันที่สาม       ภูเขาหิมะมังกรหยก / ให้ขึ้นกระเช้าใหญ่ถึงจุดสูงสุด ชมโชว์ Impression Lijiang น้ำตกทรายขาว / สระมรกต

                      อุทยานน้ำหยก สีสันราตรีเมืองลี่เจียง  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม
ช่วงเช้าพาท่านชมโชว์
Impression Lijaing” โชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศจีน ด้วยทีมงานและนักแสดงนับ 1,000 ชีวิต
กำกับการแสดงโดย จางอวี้โหม่ว ผู้กำกับชาวฮ่องกงชื่อก้องโลก และทีมงานผู้กำกับการแสดงโอลิมปิคปักกิ่ง 2008 การแสดงบน
เวทีขนาดยักษ์ล้อมรอบผู้ชม 360 องศา แสง สี เสียง เอฟเฟ้กซ์ ตระการตา ทุกทิศทาง โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังที่สวย
งามดุจฉากวาดโดยจิตกร เป็นโชว์ที่จะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์แห่งลี่เจียงอย่างมิรู้ลืม
***(ช่วงวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2557 ทางโชว์ Impression Lijiang ประกาศปิดการแสดงเพื่อปรับปรุงสถานที่ประจำปี / ทางบริษัท
จึงจัดให้ชมการแสดงโชว์วัฒณธรรมแห่งลี่เจียงแทน โดยเป็นการแสดงในห้องฮอลขนาดใหญ่ อากาศอุ่นสบายแทน)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เทือกเขาหิมะมังกรหยก
The Jade Dragon Snowอีกหนึ่งโปรแกรมไฮไลท์ที่ใครก็อยากมาชม ทิวเขา
แห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับ
สีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามด้วยหุบห้วย ธารน้ำ
แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี พิเศษ นำท่านโดยสาร กระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร เพื่อชมทิวทัศน์
และธรรมชาติบนจุดสูงที่สุดและสวยงามที่สุด ซึ่งท่านสามารถสัมผัสอากาศหนาวเย็น ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เพลิดเพลิน
กับการถ่ายรูปหรือเล่นปุยหิมะตามอัธยาศัย
(
**ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หมวกกันหนาวหรือกันลมสำหรับอุณหภูมิติดลบไปด้วยและ *ที่สำคัญอากาศบนยอดเขามีออกซิเจน
เบาบางมาก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่น)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภายในอุทยาน

    

 

ช่วงบ่ายพาท่านนั่งรถบัสและรถกล็อฟของอุทยานเข้าชม น้ำตกทรายขาว น้ำตกที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดสวยงาม ธารน้ำตกเกิด
จากหิมะที่ละลายไหลลงมาจากเทือกเขาหิมะมังกรหยก ถ่ายรูปกับตัวจามรีที่ยืนคอยให้คุณขี่หรือยืนเป็นตัวประกอบฉากให้ภาพ
ถ่ายของคุณมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น ใกล้กันนั้นท่านสามารถแวะชม บ่อน้ำสีฟ้า ซึ่งสีของน้ำเป็นสีฟ้าเทอควอยส์ ว่ากันว่าในคืนพระจันทร์
เต็มดวงสะท้อนเงาน้ำสวยงามดุจภาพวาด จนได้ฉายาว่าหุบเขาพระจันทร์สีฟ้าของลี่เจียง
ต่อด้วยนำท่านชม อุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองลี่เจียง ที่เปรียบเป็นหัวใจด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างงดงาม ภายในอุทยานมีประตูสวรรค์ และน้ำตกมังกร ที่น้ำใสไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น
3 ชั้น มีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ” “มังกรเล่นน้ำและ “มังกรโบยบิน” และภายใต้น้ำที่ใสดังหยกนั้น มีปลาคร็าฟสีสดสวยว่ายอยู่นับ
หมื่นตัว ที่สำคัญยังมีต้นไม้เทวดาอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนชาวพื้นเมือง

ออกจากภูเขาพาท่านผ่อนคลายการเดินเที่ยวทั้งวันด้วยบริการ นวดฝ่าเท้าฟรี  พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรที่หลายท่าน
ใช้ดีจนต้องกลับไปซื้ออีกครั้ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***พิเศษอาหารไทย***
                        ช่วงค่ำพาท่านชมเมืองลี่เจียงยามราตรี ที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ และเนื่องจากมีลำคลองมากมาย ที่นี่จึงมีประเพณี ลอยกระทง เหมือน
                        กับบ้านเรา แต่สามารถลอยได้ทุกคืน พิเศษสำหรับลูกค้า
Asian Plus Travel มอบกระทงฟรีให้กับทุกท่านเพื่อนำไปลอย และ
                        อธิฐานขอพร จากนั้นให้ท่านท่องราตรี ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย สินค้าขึ้นชื่อเช่น เครื่องประดับทำจากหินแบบเก๋ๆ
                        เครื่องเงิน, กระเป๋ารองเท้าที่ปักด้วยมือสีสันสวยงาม ผ้าพันคอทอมือแบบเฉพาะของลี่เจียง เป็นต้น
 
                        นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Goun Fang Hotel ระดับ 5* ดาว    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)   

 

     

 

 

 

วันที่สี่            โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซี หุบเขาเสือกระโจน แชงกรีล่า วัดลามะ / ซงจ้านหลิน ชมโชว์พิเศษจากชนเผ่าธิเบต 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
อำลาเมืองลี่เจียง และชาวพื้นเมืองน่าซี ที่มีคติความเชื่อน่าชื่นชมว่า มนุษย์และธรรมชาติเป็นเสมือนพี่น้องที่ต้องเคารพและปกปักษ์
รักษากัน จนเกิดเป็นประเพณีความเชื่อว่า คนและฟ้าคือหนึ่งเดียว ซึ่งงอกงามอยู่ในวัฒนธรรมประจำถิ่นและวิถีชีวิตของพวกเขา
ภาพงดงามในวันนี้ของลี่เจียงจึงยังคงอยู่ สมกับเป็นเมืองมรดกโลกที่ยกย่องให้เป็นต้นแบบแห่งการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่า เดินทาง
สู่เมืองไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ นั่นคือ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า เมืองแห่งชนเผ่าชาวทิเบต ที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่ธรรมชาติสงบ
งดงาม ระหว่างทางที่มุ่งสู่แชงกรีล่านั้น พาท่านแวะชม
โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซี ด้วยเพราะแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านลี่เจียง ได้หัก
โค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาระวิน และแม่น้ำโขงไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยะธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่
เกรียงไกร เพราะเป็นจุดยุทศาสตร์ที่ ทั้งขงเบ้ง, กุบไลข่านใช้ข้ามไปทำศึก หรือเหมาเจ๋อตุงก็ใช้หนีทัพพวกก๊กมินตั๋ง ณ โค้งน้ำนี้
จากนั้นพาท่านชม
หุบเขาเสือกระโจน ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามของลำธารที่ไหลผ่านช่องเขาสูงชัน พาคุณเดินการเดิน
ลัดเลาะริมผาเรียบลำธารและหน้าผา ที่เสียงสายน้ำดังกระหึ่มก้องหุบเขา สวยจนคุณเก็บภาพได้ทุกมุมไม่มีเบื่อ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นบ้านระหว่างทาง 

     

 

บ่ายเดินทางต่อสู่แชงกรีล่า ตลอดการเดินทางเส้นทางนี้ เราแนะนำว่าคุณไม่ควรหลับเพราะทิวทัศน์สวยงามตื่นตาตื่นใจตลอด
ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาที่สลับซับซ้อนที่มองเห็นตั้งแต่ใกล้ตัวคุณจนสุดลูกตา ต้นไม้ ลำธาร ทุ่งหญ้าที่มีตัวจามรีสัตว์ท้องถิ่นหากิน
ให้เห็นอยู่ทั่วไป บ้านเรือนชาวของชนเผ่าพื้นเมืองเชื้อสายธิเบตที่แปลกตา จนกระทั่งเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน หรือปัจจุบันรู้จักกันใน
นาม
แชงกรี-ล่า ที่ชาวตะวันตกให้ฉายาว่าเป็น ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย ตามจินตนาการของนวนิยายชื่อดังของนักเขียน
ชาวอังกฤษ เรื่อง
The Lost Horizon

จุดแรกพาท่านชม วัดลามะ ซงจ้านหลิน ที่เคารพศักดิ์สิทธ์ของคนที่นี่ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างโดยจักรพรรดิคังซี ในสมัย
องค์ดาไลยลามะที่
5 รูปทรงสถาปัตยกรรมเลียนแบบ พระราชวังโปตาลาแห่งธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*19.00 น.        พิเศษช่วงค่ำ พาท่านชมโชว์ “Thibet Live” ที่แสดงโดยชาวพื้นเมืองธิเบต เป็นโชว์ที่แสดงถังวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การร้องรำ
                        ทำเพลงที่สนุกสนาน จัดแสดงภายในบ้านของชนพื้นเมืองที่นี่ ความน่ารักและอัธยาศัยไมตรีของนักแสดงที่เป็นชนพื้นเมือง
                        จะทำให้ท่านมีความสุขและประทับใจ
                        พาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Zha Xi De Hotel / หรือ Holly Palace Hotel   ระดับ 4* ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 
                        (*เนื่องจากแชงกรีล่าเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,300 เมตร อากาศเบาบาง มีปริมาณออกซิเจนต่ำมาก ทำให้หน้ามืด
                        หมดสติได้ง่าย นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวท่านเอง)

    

 

 

วันที่ห้า          หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) ชมตัวเมืองเก่าจงเตี้ยน / วัดต้าฝอ เลือกซื้อหินธิเบต – เดินทางกลับ
                     
สู่คุณหมิงด้วยไฟลท์บินในประเทศ MU
 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ดินแดนในฝันบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล กว่า
4,000 เมตร ที่คุณอยากไปให้ถึง
สักครั้งหนึ่งในชีวิต (แต่ควรเช็คสุขภาพก่อนไป) การขึ้นสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินตั้งนั่งกระเช้า
2 ต่อ กระเช้าต่อแรกขึ้นไปถึง
ที่ทำการอุทยาน และที่นี่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่งหญ้า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านชาวทิเบต จากนั้นจึงต่อกระเช้าขึ้น
ไปจนถึงยอดเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินที่ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนหิมะขาวโพลนสุดสายตา
(*การขึ้นกระเช้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อุทยานตามสภาพอากาศในแต่ละวันซึ่งต้องเช็ค
วันต่อวัน หากกระเช้าปิด จะชดเชยโดยนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิพาไห่ ทะเลสาบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า
3,500 ฟุต
จุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม รายล้อมด้วยภูเขา ทุ่งเลี้ยงจามรี และทุ่งดอกหญ้านานาชนิด)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายเดินทางกลับสู่บริเวณ เมืองเก่าจงเตี้ยน ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองแชงกรีล่า เมืองเล็กๆที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิถี
ชีวิต และบ้านเรือนสมัยเก่าของชาวจงเตี้ยน หากสุขภาพยังแข็งแรงและใจสู้ ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดไปชม วัดต้าฝอ ซึ่งอยู่บน
เขาเล็กๆใกล้กับตัวเมืองเก่าจงเตี้ยน จุดเด่นของวัดนี้คือมีกงล้อสวดมนต์ขนาดใหญ่ ให้ผู้ที่ศรัทธาได้หมุนและอธิฐานขอพรกัน
จากนั้นพาท่านชมแกลลอรี่ และเลือกซื้อเครื่องประดับนำโชคที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นั่นคือ
หินธิเบต ที่ถูกเจียระไนเป็น
เครื่องประดับแต่ยังคงความขลังเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นหินตาเดียว
เก้าตา หินเกี่ยวเงิน เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                        สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบินจงเตี้ยน เพื่อเดินทางสู่เมืองคุณหมิง ด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์

                        MU……..
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
(กลับทางรถใช้เวลารวมประมาณ 12 - 15 ชั่วโมง)
                        จากนั้นพาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  Jinjiang Hotel   ระดับ 4* ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 

    

 

 

วันที่หก         นครคุณหมิง   วัดหยวนทง ร้านชาผู่เอ๋อ/ร้านผ้าไหม/ไข่มุก สนามบิน กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้าพาท่านชม นครคุณหมิง เมืองหลวงแห่งมนฑลยูนาน ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศ  ห้อมล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
นำท่านชม วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุณหมิง และมีประวัติยาวนานกว่า
1,200 ปี ทุกๆวัน
จะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีพระโพธิ์สัตย์กวนอิม
24 พระหัตถ์ ที่ศักดิ์สิทธ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรยากจะมา
ขอพรอยู่เสมอ และที่วัดนี้ยังมีพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งในสมัยนายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์
ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-จีน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง***
ก่อนอำลาคุณหมิง พาท่านแวะร้านค้าตามข้อกำหนดของรัฐบาลจีน ได้แก่ ร้านใบชา ให้ท่านชิมชาผู่เอ่อ ชาดีแห่งมณฑลยูนาน
ดินแดนที่อดีตเป็นเส้นทางค้าใบชาอันลือชื่อ และร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางสู่สนามบิน

15.20 .          นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613
16.30 .          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ
           
Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา
          
  ***********************************************************************************

   

  

** ทัวร์ทุกกรุ๊ปบริษัทออกเดินทางเอง และใช้หัวหน้าทัวร์ของบริษัท ไม่มีการส่งลูกค้าต่อไปรวมกับทัวร์อื่น  
.
**  และเพื่อคุณภาพในการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง รับจำนวนจำกัด ไม่เกินกรุ๊ปละ 25 ท่าน เท่านั้น

  
เรียนลูกค้า *** เนื่องจากแชงกรีล่า เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร อากาศเบาบาง ปริมาณออกซิเจนต่ำมาก ทำให้ลูกค้า
อาจป่วยจากอาการแพ้ที่ราบสูงได้ (เช่น หน้ามืด ท้องเสีย หายใจติดขัด เป็นต้น) ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน เบาหวาน หรือโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ สำหรับท่านที่จองทัวร์แชงกรีล่า รวมถึง
ภูเขาหิมะมังกรหยก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
 

     

.
พ.ศ 2559
                                           

วันเดินทาง                 เมษายน         *9 – 14   ,   19 – 24   ,   30 – 5   
                                  พฤษภาคม     5 – 10   ,   18 – 23    ,   20 – 25  

 

  ราคาทัวร์ C-KTLS / TG   (*รวมตั๋วในประเทศจาก แชงกรีล่า - คุณหมิง =  7,000 บาท)     ม.ย - พ.ค        *9-14 เม.ย   
 -   ผู้ใหญ่ (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน) 42,900.- 44,900.-
 -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / มีเตียงเสริม)  39,900.- 41,900.-
 -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม)  38,900.- 40,900.-
 -   พักห้องเดี่ยว  เพิ่มอีกท่านละ  7,900.- 8,900.-
 *  ราคาเฉพาะทัวร์ + ตั๋วในประเทศ MU  (ไม่รวมตั๋ว กรุงเทพ-คุณหมิง-กรุงเทพ) 31,900.- 33,900.-


*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก  ***ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้นกว่าเดิม 

ราคานี้รวม :
-  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา)
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป กลับ กรุงเทพ คุณหมิง กรุงเทพฯ โดย TG การบินไทย
   * และเที่ยวบินในประเทศจาก แชงกรีล่า คุณหมิง สายการบิน MU ไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์
-  ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-   โรงแรมที่พักระดับ
4* ดาว 5 คืน
-  ค่ารถโคชปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-  ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่ากระเช้าไฟฟ้า ตามรายการระบุ
-  ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus และไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)      
-  สัมภาระโหลดลงเครื่องน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. 

งื่อนไขเพิ่มเติม   (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านก่อนจองทัวร์)
ราคานี้ไม่รวม :
-  ค่าทิปทีมงานไกด์ท้องถิ่น (ทัวร์ วัน) ท่านละ 80 หยวน / คนขับรถท้องถิ่น (ทัวร์ 6 วัน) ท่านละ 60 หยวน ตามลำดับ
    ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ หรือธรรมเนียมทั่วไปท่านละ 300 บาท           
-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร)
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ  
-  ค่าสัมภาระของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกินท่านละ 20 กก./ท่าน
เงื่อนไขอื่นๆ
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล
    ความล่าช้าของเที่ยวบิน การเจ็บป่วย และ เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง เป็นต้น
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, สายการบิน โรงแรม การเมือง
    หรืออื่นๆ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
-   อาหารบางมื้อ จำเป็นต้องทานร้านอาหารระหว่างทางซึ่งเป็นเมืองชนบท คุณภาพอาหารอาจไม่ดีนัก ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดเตรียมอาหารเสริมไปให้
 ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
-   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่คุนหมิงปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง  
    บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการ
 เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 จองโดยมัดจำที่นั่งละ 10,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20  วัน
 ยินดีรับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียม 2% / และต้องมารูดบัตรที่บริษัทค่ะ)        

การยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง        
เนื่องจากเป็นตั๋วแบบเหมากรุ๊ปและค่าทัวร์แลนด์ Tour Operator แบบเหมาจ่าย การยกเลิกการเดินทางจะมีผลต่อกรุ๊ปทัวร์
ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายบางส่วนดังนี้
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำให้ 80 %
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 20 วัน บริษัท คืนให้ 70 % ของเงินที่จ่าย
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน บริษัท คืนให้ 50 % ของเงินที่จ่าย     
- แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 10 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน * เนื่องจากได้ดำเนินการจ่ายค่าตั๋วและค่าแลนด์ทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรณีเลื่อนวันเดินทางแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 25 วัน หรือพิจารณาเป็นกรณีไปตามความจำเป็นของบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังมีสีฟ้าและขาวเท่านั้น (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยการดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)
กรุณาแฟ๊กซ์หน้าแรกของหนังสือเดินทางมาที 02-183-6339 หลังจากที่ท่านได้ทำการจองกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
-  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือเคยเข้าประเทศจีนมานานเกิน 2 ปีแล้ว ต้องใช้สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
   หรือบัญชีฝากประจำ ถ่ายสำเนารายการย้อนหลัง
6 เดือนหรือใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร

กรณีท่านจองทัวร์หรือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกรุ๊ปได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
1. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท
2. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท 
สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*** บริษัทขออภัยที่จะขอสงวนสิทธิยกเลิกกรุ๊ปเดินทางกรณีมีผู้จองมาไม่ถึง 15 ท่าน/กรุ๊ป
       โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนถึงวันเดินทางและยินดีคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด

 

  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Asian Plus Travel

Tel: 02-183 6333-6 ,  Fax: 02-183 6339  
Email; asianpluschina@gmail.com

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง (The Royal Monaco) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เลขที่ใบอนุญาต 11/05771

 

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ

   

เราตระหนักเสมอว่าในแต่ละปีท่านมีเวลาว่างให้ตัวเองได้พักผ่อนเพียงไม่กี่ครั้ง

และกว่าจะว่างตรงกันอย่างพร้อมเพรียงกับครอบครัว

กับเพื่อน...กับญาติมิตร...หรือคนพิเศษของคุณ

และกว่าจะเลือกโปรแกรมได้ถูกใจทุกคน

เราจึงอยากให้คุณมีความสุข...และท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า

คุ้มกับเวลาและเงิน...และที่สำคัญ

คุ้มกับการที่ท่านได้ให้โอกาศ ให้เราได้รับใช้และบริการท่าน

 

^.........^

 

 

ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ แชงกรีล่า, เที่ยว แชงกรีล่า, แชงกรี-ล่า, เที่ยวจีน แชงกรีล่า, ทัวร์ จงเตี้ยน, ทัวร์จีน แชงกรีล่า

ทัวร์จีน ต้าลี่, ทัวร์จีน ลี่เจียง, Tour Shangri-la, Tour China, Tour China 2014, Travel China, ทัวร์จีน ตุลาคม

ทัวร์จีน, เที่ยวจีน, ทัวร์ แชงกรีล่า, เที่ยว แชงกรีล่า, แชงกรี-ล่า, เที่ยวจีน แชงกรีล่า, ทัวร์ จงเตี้ยน, ทัวร์จีน แชงกรีล่า

ทัวร์ จีน 2558, เที่ยวจีน 2558, ทัวร์ จีน 2015, เที่ยว จีน 2015, ทัวร์ จีน 2558, เที่ยวจีน 2558, ทัวร์ จีน 20145 เที่ยว จีน 2015
 

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า

Dali Lijiang Shangrila Dali Lijiang Shangrila Dali Lijiang Shangrila Dali Lijiang Shangrila Dali Lijiang Shangrila

 

 
ทัวร์จีน.....เที่ยวจีนแบบถูกใจ สไตล์คนรุ่นใหม่

คุณหมิง..ต้าลี่..ลี่เจียง, 5 วัน, บิน TG, โรงแรม 5*ดาว article
คุุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำจิวเซียง..เส้นทางสวยดุจสวรรค์ article
คุนหมิง-หยวนหยาง...นาข้าวขั้นบันไดมรดกโลก article
Tour Beijing...Where Old Meet New article
แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง,6 วัน,บิน FD,ที่พัก 4* article
Happy Variety...Hongkong-Macauใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771